-شِل کارکرد روان کارهای خود را در شرایطی تضمین می کند که مطابق با توصیه های شِل و دستور العمل های سازنده ی تجهیزات به کار گرفته شود.
-این تضمین به تمام سازندگان اصلی تجهیزات تعلق می گیرد.
-تضمین شِل، افزون بر ضمانت سازنده ی اصلی تجهیزات است و موجب تغییر و یا بی اعتباری آن نمی گردد.
پشتوانه تعهد ما برای کسب رضایت مشتری،کیفیت تثبیت شده و اعتبار روان کارهای شِل(Shell) است.کلیه روان کارهای شِل(Shell) مطابق با استاندارد کیفیت جهانی و انحصاری شِل(Shell) تولید می شود. ما بر این باوریم که روان کارهای شِل(Shell) در نوع خود بهترین اند و تضمین بدون قید و شرط ما، تأییدی بر این مدعاست.
 • Hydraulic Oils +

      محصولات شِل Read More
 • Gear Oils +

      محصولات شِل Read More
 • Bearing & Circulating Oils +

      محصولات شِل Read More
 • Turbine Oils +

      محصولات شِل Read More
 • Compressor & Vacuum Pump Oils +

      محصولات شِل Read More
 • Electrical Oils +

      محصولات شِل Read More
 • Heat Transfer Oils +

      محصولات شِل Read More
 • Machine Tools Oils +

      محصولات شِل Read More
 • 1